Paulina Stępień

radca prawny

Zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców w ich codziennej działalności, w tym również w zakresie zagadnień związanych z prawem ochrony środowiska. Prowadzę kancelarię radcowską w województwie łódzkim, ale działam na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Paulina Stępień28 marca 2023

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2022.1029, w dalszej części artykułu będę ją określać jako u.o.o.ś.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jakie znaczenie ma powyższy podział przedsięwzięć różniący się zaledwie – jak mogłoby się wydawać – jednym określeniem?

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Otóż zakwalifikowanie przedsięwzięcia jako mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko będzie jednoznaczne z obowiązkiem przeprowadzenia względem niego oceny oddziaływania na środowisko, natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadzenie takiej oceny zależy od faktu, czy obowiązek ten został stwierdzony w postanowieniu przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 63 ust. 1 u.o.o.ś).

Zgodnie bowiem z powyższym przepisem, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Cechy, które kwalifikują dane przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Artykuł 63 ust. 1 u.o.o.ś określa również, jakie kryteria łącznie uwzględnia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzając o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Są to:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

d) emisji i występowania innych uciążliwości

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie

c) obszary górskie lub leśne

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

h) gęstość zaludnienia

i) obszary przylegające do jezior

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 powyżej oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś., wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zostały wymienione w § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2019.1839, dalej jako: Rozporządzenie RM z 10 września 2019 r.). 

Są to m.in.: chów lub hodowla ryb na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, elektrownie wodne, instalacje do wytwarzania produktów przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych, instalacje do produkcji włókien mineralnych,  tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych, instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych.

Łącznie § 3 ust. 1 Rozporządzenia RM z 10 września 2019 r. wymienia enumeratywnie wprost 108 przedsięwzięć, a nie są to jeszcze wszystkie, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, bowiem…

Rozbudowa, przebudowa lub montaż przedsięwzięć

…do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 u.o.o.ś. i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 u.o.o.ś; polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach; czy też nieosiągające progów określonych wyżej, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną te progi.

Przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się także przedsięwzięcia niezwiązane z przebudową, rozbudową lub montażem realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; przepis stosuje się, o ile u.o.o.ś. nie wyłącza konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ile potrzeba zmian w zrealizowanym przedsięwzięciu nie jest skutkiem następstw wynikających z konieczności dostosowania się do wymagań stawianych przepisami prawa lub ustaleń zawartych w analizie porealizacyjnej, przeglądzie ekologicznym lub podsumowaniu wyników monitoringu oddziaływania na środowisko zrealizowanego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia niepodlegające obligatoryjnej ocenie oddziaływania na środowisko

Podsumowując, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie występuje zawsze i bezwarunkowo.

Stwierdza go dopiero, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po rozpatrzeniu odpowiednich kryteriów.

Natomiast wymienione w § 2 Rozporządzenia RM z 10 września 2019 r. przedsięwzięcia podlegają obligatoryjnej ocenie oddziaływania na środowisko, wymagają one również przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, co zostało szerzej opisane przeze mnie w tym wpisie.

Już teraz zapraszam do jego lektury 🙂

Paulina Stępień
radca prawny

Photo by Kipras Štreimikis on Unsplash

***

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2022.1029, w dalszej części artykułu będę ją określać jako u.o.o.ś.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Paulina Stępień

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Paulina Stępień radca prawny w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Paulina Stępień radca prawny w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: