Paulina Stępień

radca prawny

Zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców w ich codziennej działalności, w tym również w zakresie zagadnień związanych z prawem ochrony środowiska. Prowadzę kancelarię radcowską w województwie łódzkim, ale działam na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Paulina Stępień07 listopada 2022

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2022.1029, w dalszej części artykułu będę ją określać jako u.o.o.ś.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jakie znaczenie ma powyższy podział przedsięwzięć różniący się zaledwie – jak mogłoby się wydawać – jednym określeniem?

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Otóż zakwalifikowanie przedsięwzięcia jako mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko będzie jednoznaczne z obowiązkiem przeprowadzenia względem niego oceny oddziaływania na środowisko, podczas gdy w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadzenie takiej oceny zależy od faktu, czy obowiązek ten został stwierdzony w postanowieniu przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 63 ust. 1 u.o.o.ś).

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zostały wymienione w 53 punktach § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2019.1839, dalej jako: Rozporządzenie RM z 10 września 2019 r.). 

Są to m.in.: instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych; instalacje do wytwarzania podstawowych produktów farmaceutycznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub biologicznych; instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW, zlokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej; wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha lub podziemną o wydobyciu kopaliny nie mniejszym niż 100 000 m3 na rok; instalacje do przetwarzania, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych, stacje demontażu w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, czy też chów lub hodowla norek w liczbie nie mniejszej niż 105 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP), ewentualnie innych zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP (przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia).

Rozbudowa, przebudowa lub montaż przedsięwzięć

Ponadto, do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych wymienionych w § 2 ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w tym ustępie, o ile zostały one określone oraz przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięć określonych jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

 • jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile zostały one określone;
 • nieosiągających progów dotyczących przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o ile zostały one określone, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż spowoduje osiągnięcie progów określonych w § 2 ust. 1.

Cechy, które kwalifikują dane przedsięwzięcie jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Po przeanalizowaniu powyższych kryteriów, można dojść do wniosku, że cechami, które będą decydowały o kwalifikacji danego przedsięwzięcia mogą być:

 • wielkość i skala działalności
 • rodzaj prowadzonej działalności
 • stosowana technologia
 • lokalizacja prowadzonej działalności
 • ilość (albo rodzaj) zużywanych, przetwarzanych, wytwarzanych substancji lub energii.

Znaczenie wyżej opisanego podziału przedsięwzięć potwierdza wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 10 stycznia 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 1107/13:

„Unormowania ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235) przewidują dwie kategorie przypadków, w których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Pierwsza z nich dotyczy planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy), druga natomiast – zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy – dotyczy planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiej oceny stwierdzony został na podstawie art. 63 ust. 1 cyt. ustawy. Ocena oddziaływania na środowisko jest etapem wstępnym, prowadzącym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.”

Kwestia przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zostanie przeze mnie poruszona w kolejnym wpisie.

Przedsięwzięcia podlegające obligatoryjnej ocenie oddziaływania na środowisko

Podsumowując, wymienione w § 2 Rozporządzenia RM z 10 września 2019 r. przedsięwzięcia podlegają obligatoryjnej ocenie oddziaływania na środowisko, wymagają również przygotowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Powyższe rodzi również pewne konsekwencje w zakresie udziału społeczeństwa w postępowaniu, co wymaga omówienia w oddzielnym artykule, który pojawi się wkrótce na blogu. 

Już teraz zapraszam do jego lektury 🙂

Paulina Stępień
radca prawny

Photo by Austin Distel on Unsplash

***

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2022.1029, w dalszej części artykułu będę ją określać jako u.o.o.ś.), wydanie decyzji [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Paulina Stępień

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Paulina Stępień radca prawny w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Paulina Stępień radca prawny w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Następny wpis: