Paulina Stępień

radca prawny

Zajmuję się obsługą prawną przedsiębiorców w ich codziennej działalności, w tym również w zakresie zagadnień związanych z prawem ochrony środowiska. Prowadzę kancelarię radcowską w województwie łódzkim, ale działam na terenie całego kraju.
[Więcej >>>]

W tym artykule odpowiem na pytania czym jest ślad węglowy przedsiębiorstwa, jak go obliczać, ale również w jakim celu to robić.

Pojęciem śladu węglowego określa się sumę gazów cieplarnianych, emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, grupę lub przedsiębiorstwo.

Wyznaczony ślad węglowy zapewnia korzyści w aspekcie zarówno ekonomicznym, wizerunkowym, jak i środowiskowym.

Gwarantuje optymalizację procesu produkcji.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi fazami procesu, umożliwia pozyskanie wiedzy o koniecznych do zastosowania modyfikacjach.

Pozwala ocenić, jaki jest wpływ danej jednostki na klimat i porównać ją pod tym względem z innymi.

Ślad węglowy przedsiębiorstwa

Czym jest ślad węglowy przedsiębiorstwa?

Jak już zostało wyżej wspomniane, ślad węglowy w ujęciu ogólnym jest to ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez daną osobę, organizację, produkt lub nawet wydarzenie w określonych fazach cyklu życia, w określonym czasie, wyrażona w ekwiwalentach CO2.

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2022.1029, w dalszej części artykułu będę ją określać jako u.o.o.ś.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jakie znaczenie ma powyższy podział przedsięwzięć różniący się zaledwie – jak mogłoby się wydawać – jednym określeniem?

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Otóż zakwalifikowanie przedsięwzięcia jako mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko będzie jednoznaczne z obowiązkiem przeprowadzenia względem niego oceny oddziaływania na środowisko, natomiast w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadzenie takiej oceny zależy od faktu, czy obowiązek ten został stwierdzony w postanowieniu przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 63 ust. 1 u.o.o.ś).

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U.2022.1029, w dalszej części artykułu będę ją określać jako u.o.o.ś.), wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jakie znaczenie ma powyższy podział przedsięwzięć różniący się zaledwie – jak mogłoby się wydawać – jednym określeniem?

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Otóż zakwalifikowanie przedsięwzięcia jako mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko będzie jednoznaczne z obowiązkiem przeprowadzenia względem niego oceny oddziaływania na środowisko, podczas gdy w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadzenie takiej oceny zależy od faktu, czy obowiązek ten został stwierdzony w postanowieniu przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 63 ust. 1 u.o.o.ś).

Czytaj dalej >>>

Komentarze (0)